DSC_0797
2019-04-29 Darbuotojų stebėjimas ir kontrolė: ar teisėtai naudojate GPS sekimą?
Įmonių praktikoje dažnas reiškinys - GPS technologijų diegimas transporto priemonėse. Nors gali atrodyti, kad naujų technologijų naudojimas - puiki idėja pasitarnausianti versle, tačiau tokios idėjos teisinių aspektų neįvertinimas vėliau gali tapti didžiuliu galvos skausmu.
karolis_th
2019-04-29 Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas. Kas tai ir kada jo reikia?
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. pakeitė nemažai iki tol galiojusių taisyklių bei įnešė keletą naujovių. Viena iš tokių – poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Iki šiol apie reikalavimą atlikti tokį vertinimą nebuvo daug kalbama, tačiau taip buvo ne be priežasties.
karolis_th
2018-12-03 Jei atliekate vaizdo stebėjimą, Jums gali tekti atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą
GDPR 35 straipsnis numato aplinkybes, kurioms esant turėtų būti atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Visų pirma, aptarkime, kas yra poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Trumpai apibūdinant šį procesą, tai yra vieno ar kelių susijusių bendrovės vidinių procesų, kuriais yra renkami, naudojami ar saugomi asmens duomenys, auditas. Tokiu auditu siekiama patikrinti kaip tikrinami procesai gali paveikti fizinių asmenų teises ar laisves, t. y. siekiama patikrinti ar dėl naudojamų procesų gali kilti pavojus asmenų teisėms ir laisvėms.
DSC_0735
2018-08-06 Darbuotojų stebėjimas darbovietėje ir už jos ribų
Dar viena atskira specifinė darbuotojų asmens duomenų kategorija yra duomenys, surinkti stebint/sekant darbuotojus. Darbuotojų stebėjimas pasireiškia įvairiais būdais (vaizdo stebėjimas, interneto srauto ir e-pašto stebėjimas, pokalbių įrašymas (telefoniniai pokalbiai, „Skype“, „chat‘ai“ ir pan.), nuotolinis kompiuterių, telefonų ir kitos įrangos administravimas, automobilių ir kitokios įrangos lokacijos sekimas).
DSC_0735
2018-08-06 Darbuotojo sutikimas duomenų tvarkymui. Kada iš tiesų reikalingas?
BDAR kontekste nereikalingi ir net negalimi jokie pakeitimai darbo sutartyse. Skirtingai nuo viešojoje erdvėje sklandančių „rekomendacijų“, darbuotojo sutikimas jo asmens duomenų tvarkymui nei darbo sutartyje, nei atskirai yra ne tik kad nereikalingas, bet ir neteisėtas, t.y. mažų mažiausiai formalus BDAR pažeidimas.
DSC_0661
2018-05-31 Actio Pauliana institutas. Ar visada gina sąžiningo kreditoriaus interesus?
Neretai fizinis ar juridinis asmuo (kreditorius) susiduria su situacija, kuomet nesąžiningas skolininkas ilgą laiką neatsiskaito, tačiau tuo pačiu metu sudaro sandorius su kitais kreditoriais, kitiems suteikiama atsiskaitymo pirmenybė, sudaromi įtartini turto ar turtinių teisių perleidimo sandoriai.
DSC_0707
2018-05-31 Slapukų naudojimas Duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo kontekste
Slapukai, plačiau žinomi kaip cookies, tikrai nėra naujiena tiek paprastam interneto vartotojui, tiek pažengusiam internetinių svetainių kūrėjui. Dabar jau turbūt kiekvienas yra įpratęs prie bene kiekvieno internetinio tinklapio viršuje matomo pranešimo apie slapukų naudojimą, tačiau kyla klausimas, ar tokio pranešimo užteks ir po GDPR įsigaliojimo
karolis_th
2018-05-31 Elektroninio pašto adresas – fizinio ar juridinio asmens duomuo
Įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui dažnai iškyla klausimas ar tam tikra informacija apie asmenį yra laikoma asmens duomenimis. Ypač dažnai tokie klausimai kyla, kai kalbama apie darbuotojų elektroninius paštus, kurie lyg ir yra susiję su tam tikra bendrove. Šis klausimas yra ganėtinai aktualus, kadangi Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas saugo tik fizinių asmenų asmens duomenis.
2018-05-31 Artėjantys pakeitimai dienpinigių komandiruotiems darbuotojams mokėjime
Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalioja pakeitimai dėl dienpinigių mokėjimo komandiruotiems darbuotojams – Vyriausybė 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383 pakeitė savo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 patvirtintą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą. Pakeitimų esmę galima trumpai apibūdinti kaip nuo 2017 m. liepos 1 d. atsiradusios anarchijos šioje srityje mažinimą bei maksimalių dienpinigių sumų padidinimą.
DSC_0797
2018-04-30 Darbuotojų stebėjimas ir kontrolė: ką turėtumėte žinoti apie vaizdo stebėjimą?
Vaizdo stebėjimas darbe yra paplitusi verslo praktika. Darbdaviai linkę naudoti vaizdo kameras įvairiuose įmonės veiklos procesuose, net nesusimąstant apie darbuotojų teises. Taigi, artėjant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamento) įsigaliojimo dienai, reikšminga atkreipti dėmesį į keletą aspektų, susijusių su vaizdo stebėjimu darbe.
karolis_th
2018-04-30 Keturi žingsniai, kuriuos būtina atlikti prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis
Bendrovės savo veikloje dėl įvairių priežasčių kaupia bei naudoja asmens duomenis. Tai gali būti darbuotojų, klientų, interesantų ar kitų asmenų kategorijų asmens duomenys, tačiau tokie veiksmai su asmens duomenimis turi atitikti įstatymo keliamus reikalavimus. Tai ypač aktualu artėjant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) įsigaliojimui, kuris ženkliai padidina baudas už asmens duomenų apsaugos pažeidimus.
2018-02-28 Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai susiję su akcijų suteikimu darbuotojams
Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiuose Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimuose buvo numatytos akcijų suteikimo darbuotojams taisyklės. Naujoje įstatymo redakcijoje numatyta, jog visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių (toliau – Akcijų suteikimo taisyklės) patvirtinimo. Akcijų suteikimo taisyklės tvirtinamos kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Bendrovės vadovas atsako už Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą, projektas analizuojamas ir vertinamas valdybos. Akcijos gali būti suteikiamos bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams, įskaitant bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės vadovą, bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, kurie šias akcijas įgyja...
2018-01-31 Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai susiję su akcininko teise gauti informaciją
2017 m. lapkričio 21 d. Seimas priėmė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus. Vienas pagrindinių ir svarbiausių pakeitimų yra susijęs su akcininko teise gauti informaciją. Naujieji Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai įtvirtina bendrovės pareigą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su bendrovės informacija ir pateikti dokumentų kopijas. Akcininkas pagal dabar galiojantį akcinių bendrovių įstatymą turi teisę gauti neviešą informaciją nebepriklausomai nuo jo turimų akcijų dalies, atitinkamai nebelieka akcininkų, turinčių ½ ir daugiau bendrovės akcijų, išskirtinės išimtinės teisės susipažinti su visais bendrovės dokumentais, tame tarpe ir sudarančiais komercinę (gamybinę) paslaptį...
sandra_th
2017-07-26 Penki svarbiausi Civilinio proceso kodekso pasikeitimai, įsigalioję nuo 2017 m. liepos 1 d.
2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Civilinio proceso kodekso pakeitimai, priimti dar 2016 m. lapkričio 8 d. Tai ko gero didžiausias šio teisės akto pakeitimo paketas per pastaruosius metus, kuris įneš nemažai naujų vėjų teismo procesuose dalyvaujantiems asmenims. Nors dalis šių pakeitimų yra tik kosmetiniai, visgi nemaža dalis jų yra svarbūs kiekvienam asmeniui dalyvaujančiam teisminiuose procesuose. Verta paminėti, kad Civilinio proceso kodekso pakeitimai apima ne vieną ar kelias sritis išskirtinai, o daug sričių. Atsižvelgdami į tai, pateikiame 5 pačius svarbiausius Civilinio proceso kodekso pakeitimus.
2017-06-16 Svarbiausi dalykai, kuriuos būtina padaryti iki įsigaliojant naujajam darbo kodeksui
Seimui priėmus naujojo Darbo kodekso pataisas, Prezidentei jas pasirašius, naujasis Darbo kodeksas įsigalios nuo 2017 m. liepos 1 d. Tokie uždelsti Seimo veiksmai priimant naująjį darbo kodeksą praktiškai nepalieka darbdaviams pakankamai laiko tinkamai pasiruošti naujojo Darbo kodekso įsigaliojimui ir pasirengti dokumentus, kurie nuo liepos 1 d. taps būtini, bei pakoreguoti esamus dokumentus. Siekiant minimaliai įgyvendinti naujojo kodekso reikalavimus įmonės turės atlikti šiuos veiksmus...
2017-03-29 Dar kartą apie darbo santykių liberalizavimą naująjame darbo kodekse
Spaudoje dažnai rašoma apie naująjį Darbo kodeksą kaip nustatantį lankstesnes (liberalesnes) darbo sąlygas. Iš tiesų toks naujojo Darbo kodekso vertinimas neatitinka realybės: visus neva naujai diegiamus darbo modelius galima teisėtai ir lanksčiai realizuoti taikant galiojantį (senąjį) kodeksą, naujasis kodeksas prideda gana daug naujų papildomų apribojimų, sumažina galimų susitarimų lankstumą, o iš esmės vienintelė liberalesnė vieta – įspėjimo terminų sutrumpinimas ir išeitinių išmokų sumažinimas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva (tipiškai – “etatų mažinimas”).
EgleFeatured
2016-10-31 Nuo lapkričio 1 d. įsigalioja nauji Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai
Primename, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai. Pakeitimai yra dvejopi. Pirma, įsigalioja reikalavimas kiekvieną supakuotą parduoti skirtą alkoholinio gėrimo vienetą paženklinti įspėjamaisiais grafiniais ženklais apie alkoholio žalą nėščioms moterims. Alkoholiniai gėrimai, neatitinkantys ženklinimo reikalavimų, gali būti parduodami tol, kol baigsis jų atsargos, jei jie rinkai buvo patiekti iki 2016 m. lapkričio 1 d. Tačiau, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2016 m. spalio 27 d. parengė ženklinimo taisyklių pakeitimą, remiantis kuriuo alkoholiniai gėrimai, neatitinkantys ženklinimo reikalavimų, galės būti parduodami tol, kol baigsis jų atsargos, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gegužės 1 dienos.
2016-09-22 Naujasis darbo kodeksas: Atostogų skaičiavimo tvarka
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis darbo kodeksas. Vienas iš daugelio dalykų kurie keisis įsigaliojus naujajam darbo kodeksui yra atostogų skyrimo tvarka. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis darbo kodeksas. Vienas iš daugelio dalykų kurie keisis įsigaliojus naująjam darbo kodeksui yra atostogų skyrimo tvarka. Vienas iš svarbiausių pasikeitimų – atostogų trukmės skaičiavimas ne kalendorinėmis dienomis, o darbo dienomis. Darbuotojams bus suteikiamos: jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę – ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų; jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę - ne mažiau kaip dvidešimt keturių darbo dienų jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos.
EgleFeatured
2016-07-18 Svarstomi nauji alkoholio reklamos ribojimai
2016 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė atiduoti Seimui svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo projektą. Siūlomi pakeitimai svarbūs dviem aspektais. Pirma, siekiama uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą interneto svetainėse, mobiliosiose programėlėse, skirtose išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems informacinių technologijų įrenginiams. Šiuo reguliavimo pakeitimu siekiama sumažinti alkoholinių gėrimų reklamomis daromą įtaką (ypač nepilnamečiams). Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad...