DSC_0735
2018-09-12 Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje
Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje tampa neatsiejama įmonių kasdienio darbo dalis. Šiame straipsnyje apžvelgiamos svarbiausios ir dažniausiai pasitaikančios elektroninių dokumentų kategorijos - sutartys, darbo teisės ir apskaitos dokumentai.
DSC_0735
2018-09-12 Elektroninių dokumentų įteikimas
Dokumentų įteikimas elektroninėmis priemonėmis dėl savo patogumo yra patraukli priemonė verslui perduoti įvairią informaciją. Kita vertus, toks dokumentų įteikimo būdas tiek verslo, tiek teismų praktikoje kelia įvairių klausimų. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kas žinotina siunčiant elektroninius dokumentus.
DSC_0735
2018-09-12 Elektroninių dokumentų pasirašymas
Vis labiau plintantis reiškinys modernėjančiame pasaulyje - elektroninis dokumentų pasirašymas. Naturaliai, verslui kyla klausimų dėl tokio dokumentų pasirašymo teisinės galios. Teisininkai pateikia komentarą šiuo klausimu.
sandra_th
2018-02-28 Neesminiai daikto trūkumai gali būti pagrindas vartotojui nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą
Naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje yra konstatuota, jog pirkėjas, įsigijęs daiktą, kuriam taikoma garantija, turi pagrįstą lūkestį, kad garantinio laikotarpio metu išryškėjęs daikto trūkumas bus pašalintas ne pirkėjo sąskaita. Byloje buvo nagrinėjama fabula, kuomet ieškovė pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijo indaplovę, kuriai buvo suteikta dvejų metų garantija. Praėjus 18 mėn. nuo įsigijimo indaplovė sugedo. Ieškovė kreipėsi į garantinę priežiūrą atliekančią įmonę, ši nustatė pagrindinio elektroninio bloko gedimą, pasiūlė jį suremontuoti, tačiau ieškovė paprašė indaplovę pakeisti nauja arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus. Įmonė atsisakė tai padaryti. Bylą išnagrinėję teismai priėmė skirtingus sprendimus: pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino, o apeliacinės instancijos – atmetė. Kasacinis teismas, panaikindamas apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikdamas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, pažymėjo, kad pagal įstatymą pardavėjas neturi teisės pats sutrumpinti garantijos terminą...
sandra_th
2017-10-30 Sutarčių vykdymas ir prievolių pagal sutartis nevykdymo pasėkmės
Civilinis kodeksas nustato, kad teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi nustatytų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai šalių sutartu būdu. Įstatymas numato tokius sutarčių vykdymo principus: (1) sutartis turi būti vykdoma sąžiningai, t. y. kiekviena iš šalių kitos atžvilgiu privalo elgtis sąžiningai; (2) kiekviena iš šalių, vykdydama sutartį, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis su kita šalimi; (3) sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, t. y. siekiant kad kita šalis galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį su mažiausiomis sąnaudomis. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), jeigu tokios buvo sutartos šalių rašytiniu susitarimu. Sutarties neįvykdymu, pagal civilinį kodeksą yra laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą, nepilną ar nepakankamą prievolės įvykdymą bei įvykdymo termino praleidimą...
2017-04-28 Kaip užtikrinti greitesnį paskolos grąžinimą, skolininkui vengiant ją sumokėti?
Fizinių asmenų paskolos sutartys gali būti sudaromos dviem teisinėmis formomis – “paskolos rašteliu” ir vekseliu. “Paskolos raštelis” yra labiausiai paplitusi pinigų skolinimo forma. Toks raštelis surašomas laisva forma, jo galiojimui reikšminga tik tai, kad būtų aiškiai įvardinti skolininkas bei skolintojas ir nurodyta paskolos suma. Paskolos grąžinimo terminas gali būti nenurodomas, tokiu atveju bus laikoma, kad paskola suteikta iki pareikalavimo. Jei paskola suteikiama banko pavedimu, atskiras “paskolos raštelis” gali būti net nesudaromas, pakanka mokėjimo paskirtyje nurodyti, kad suteikiama paskola. Jei paskola suteikiama grynais pinigais ir jos suma viršija 3.000 EUR, “paskolos raštelį” turės patvirtinti notaras. Skolininkui laiku negrąžinus paskolos pagal tokį raštelį skolintojas turi kreiptis į teismą su ieškiniu...
EgleFeatured
2017-04-28 Į ką atkreipti dėmesį rengiant sutartį
Dažnai pasitaiko, kad įmonių rengiamos sutartys nepasiekia teisininkų akių. Todėl norime atkreipti Jūsų dėmesį į keletą iš pažiūros nesudėtingų klausimų, apie kuriuos kartais pamirštama pagalvoti. Paprastai sutarties pradžioje nurodomi sutartį pasirašančių šalių ir jų atstovų duomenys. Įprasta, kad sutartis bendrovės vardu pasirašo direktorius, rečiau jas pasirašo įgaliotiniai ar prokuristai. Pastaraisiais atvejais ne tik reikalinga nurodyti, pagal kokį dokumentą šie asmenys veikia, bet svarbu ir patikrinti tokio dokumento turinį, siekiant įvertinti asmeniui suteiktų įgaliojimų apimtį ir tokių įgaliojimų galiojimo terminą. Jei bendrovė kitos šalies atstovų įgaliojimų apimties netikrina, ginčo atveju siekdama apginti savo interesus...
mini_2
2017-03-29 Reikalavimai susitarimams dėl nekonkuravimo
Pastaraisiais metais vis labiau ryškėja Lietuvos verslo subjektų poreikis gintis teismuose nuo nesąžiningos konkurencijos – jei 2015 metais buvo iškeltos 87 tokio pobūdžio bylos teismuose, tai 2016 - net 196, t.y. bylų skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai. Tokį didelį ginčų skaičiaus teismuose šuolį manau sąlygojo ir tai, kad ne visos įmonės teisingai įformina konfidencialumo sąlygas bei nekonkuravimo susitarimus darbo sutartyse. Dėl šios priežasties, ginčai neišsprendžiami be teismo įsikišimo ir tai sąlygoja papildomus laiko bei finansinius kaštus, todėl tikslinga būtų priminti pagrindinius reikalavimus, keliamus susitarimams dėl nekonkuravimo.
sandra_th
2017-02-28 Ką būtina žinoti apie netesybas sutartyse?
Vienas iš dažniausiai verslo praktikoje taikomų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – sutarties sąlygos, numatančios, kad pažeidusi atitinkamus sutartinius įsipareigojimus šalis privalės sumokėti kitai šaliai netesybas. Netesybos gali būti išreišktos fiksuota suma (bauda) arba procentine atitinkamos vertės išraiška (delspinigiais). Nustatant sutartyje netesybų dydį reikia nepamiršti, kad jos turi būti protingos ir negali būti nepagrįstai didelės. Priešngu atveju, šalis, iš kurios reikalaujama priteisti netesybas gali teismo prašyti jas sumažinti. Kasacinis teismas, vienodindamas teismų praktiką bylose dėl netesybų (baudos ar delspinigių) taikymo bei jų dydžio mažinimo, yra išaiškinęs, jog vienintelio protingo netesybų dydžio (pavyzdžiui, 0,02 proc.) negali būti, todėl teismai nagrinėdami bylas turi atsižvelgti į aplinkybių visumą ir netesybas mažinti tik tokiu atveju, jei jos yra neprotingai didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine išraiška ar fiksuota suma) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu...
sandra_th
2017-01-18 Rekomenduojama peržiūrėti veikloje naudojamas prekių pirkimo – pardavimo sutartis
Pirkimo – pardavimo sutartis yra viena iš dažniausiai sudaromų sutarčių rūšių. Ši sutartis gali būti sudaroma tiek žodžiu, tiek konkliudentiniais veiksmais (išskyrus įstatymuose nustatytas formos išimtis), tačiau, siekiant aiškiau detalizuoti šios sutarties šalių prisiimamas pareigas, įgyjamas teises rekomenduotina pirkimo–pardavimo sutartį sudaryti raštu. Neretai verslo subjektai savo veikloje naudoja tipines prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kuriose būna aptartos tik kelios esminės sandorio sąlygos – prekių kaina, jų pristatymo terminas, tačiau neaptarti kiti, sutarties vykdymui itin svarbūs momentai, kurių reglamentavimas sutartyje padėtų išvengti praktikoje tarp šalių įvykstančių ginčų...
karolis_th
2016-11-15 Trumpai apie niekinius sandorius. Ko reiki vengti?
Sandorių sudarymas yra ko gero dažniausiai naudojamas dviejų ar daugiau šalių, tarpusavio teisių ir pareigų sukūrimo instrumentas. Tačiau, natūralu, kad negalima susitarti absoliučiai dėl visko. Tam tikri sandoriai yra laikomi negaliojančiais nuo jų sudarymo momento, t.y. laikoma, kad toks sandoris absoliučiai negalioja ir yra paneigiamos teisinės pasekmės, kurių šalys siekė sudarydamos tokį sandorį. Yra skiriamos penkios sandorių rūšys, kurie įstatymo yra laikomi negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.
karolis_th
2016-09-21 Susitarkite dėl sutarčiai taikytinos teisės
Nemaža dalis verslo turi sutartinių santykių su užsienio verslo subjektais. Tokiais atvejais, sudarant sutartis šalys turi pasirinkti, kokios valstybės teisė sutarčiai bus taikoma. Akivaizdu, kad kiekviena sutarties šalis norės, kad būtų taikoma jos valstybės šalies teisė, kadangi tai šiai sutarties šaliai akivaizdžiai palengvintų gyvenimą, t.y. lengvai pasiekiamas ir didelis teisininkų pasirinkimas, kurie gali padėti aiškinant sutartį bei žino aktualiausią teismų praktiką dėl atitinkamų sutarties sąlygų. Tačiau, kitai sutarties šaliai yra sudaroma nemažu sunkumų, tokių kaip kalbos barjeras, kitokios teisės normos, galimai skirtingas tokių pačių nuostatų aiškinimas, sunkumai susirandant teisininkus turinčius tinkamą kvalifikaciją aiškinti sutartį kitos valstybės teisės kontekste, teisinių paslaugų kaina, kuri gali ženkliai skirtis skirtingose valstybėse ir kt.
karolis_th
2016-08-17 Preliminariosios sutarties ypatumai
Verslo pasaulyje sutarčių sudarymas yra kone dažniausias reiškinys. Dažnai siekiant sudaryti sutartį yra sudaroma preliminarioji sutartis. Paprastai tokia sutartis yra sudaroma tais atvejais, kai sutarties šalys siekia sukurti sutartinius teisinius santykius, tačiau, dar yra aplinkybių, trukdančių sudaryti pagrindinę sutartį. Preliminariąja sutartimi šalys nustato, kad numatytomis sąlygomis ateityje bus sudaryta pagrindinė sutartis. Dėl to, šalys turi rimtą pagrindą manyti, kad sutartis tikrai bus sudaryta ateityje, todėl preliminariosios sutarties nutraukimo priežastys turi būti itin svarbios, kadangi nepagrįstas atsisakymas pasirašyti pagrindinę sutartį, paprastai sukelia neigiamus teisinius padarinius...
karolis_th
2016-07-11 Sutartinę riziką aptarkite iš anksto
Ganėtinai dažnai atsitinka tokių situacijų kai įmonės patiria nuostolių, kurių tikslaus dydžio teisme beveik neįmanoma nurodyti. To pasekmė – visiškai neatlyginti nuostoliai arba atlyginta tik nedidelė dalis nuostolių. Tokių atvejų gali pasitaikyti bet kada, pavyzdžiui, iš įmonės išeinantis darbuotas kartu pervilioja dar keletą kolegų, dėl ko, pastaroji, nebesugeba laiku atlikti darbų ir dėl to patiria nuostolių, taip pat, patiria papildomų išlaidų. Arba sudaroma itin rizikinga sutartis, kurios galinčius kilti nuostolius norima apsibrėžti iš anksto.
fotkyte
2016-07-11 Kokios sutartys privalo būti notarinės formos?
Kaip jau žinoma, tam tikroms sutartims yra privalomas notaro patvirtinimas. Sutartys, kurioms yra privalomas notaro patvirtinimas, tačiau sudarytos be notaro patvirtinimo yra laikomos negaliojančiomis, tad notarinės formos laikymasis yra itin svarbu. Sutartis, kurioms privalomas notaro patvirtinimas nustato įstatymas, tačiau detalaus sąrašo, vienoje vietoje, įstatymas nepateikia. Taigi, patiekiame Jums sąrašą svarbiausių ir dažniausiai sudaromų sutarčių, kurios privalo būti patvirtintos notaro: