DSC_0683
2020-05-18 Su COVID-19 susiję nemokumo įstatymo pakeitimai Lietuvoje
2020 m. balandžio 25 d. Lietuvoje įsigaliojo Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas (toliau - COVID-19 įstatymas). Jame numatyti įvairūs pakeitimai taikomi juridiniams asmenims, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais ir (ar) tapo nemokiais dėl COVID-19 plitimo pasaulyje po karantino paskelbimo Lietuvoje 2020 m. kovo 16 d...
2018-02-28 Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai susiję su akcijų suteikimu darbuotojams
Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiuose Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimuose buvo numatytos akcijų suteikimo darbuotojams taisyklės. Naujoje įstatymo redakcijoje numatyta, jog visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių (toliau – Akcijų suteikimo taisyklės) patvirtinimo. Akcijų suteikimo taisyklės tvirtinamos kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Bendrovės vadovas atsako už Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą, projektas analizuojamas ir vertinamas valdybos. Akcijos gali būti suteikiamos bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams, įskaitant bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės vadovą, bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, kurie šias akcijas įgyja...
2018-01-31 Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai susiję su akcininko teise gauti informaciją
2017 m. lapkričio 21 d. Seimas priėmė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus. Vienas pagrindinių ir svarbiausių pakeitimų yra susijęs su akcininko teise gauti informaciją. Naujieji Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai įtvirtina bendrovės pareigą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su bendrovės informacija ir pateikti dokumentų kopijas. Akcininkas pagal dabar galiojantį akcinių bendrovių įstatymą turi teisę gauti neviešą informaciją nebepriklausomai nuo jo turimų akcijų dalies, atitinkamai nebelieka akcininkų, turinčių ½ ir daugiau bendrovės akcijų, išskirtinės išimtinės teisės susipažinti su visais bendrovės dokumentais, tame tarpe ir sudarančiais komercinę (gamybinę) paslaptį...
sandra_th
2017-09-29 Įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo
Bendrovės vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento jis turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo...
sandra_th
2017-07-26 Akcininko atsakomybė už bendrovės prievoles
Praktikoje dažni atvejai, kai ieškovai reikalauja priteisti žalos, kuri kilo dėl netinkamų verslo sprendimų ar imperatyvių valdymo organų pareigų nevykdymo, atlyginimą ne iš valdymo organų narių, bet iš akcininkų, todėl žemiau pateikiamos teismų praktikoje suformuluotos taisyklės dėl akcininko atsakomybės už bendrovės prievoles. Akcininko atsakomybė, kitaip nei bendrovės vadovo atsakomybė, yra ribota. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievoles, o pastarasis neatsako pagal bendrovės prievoles, išskyrus įstatymuose arba bendrovės steigimo dokumentuose numatytus atvejus. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta šios taisyklės išimtis: kai bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal bendrovės savo turtu subsidiariai...
Rūta Karpavičiūtė
2017-03-29 Ką svarbu žinoti apie bendrovės buveinės keitimą?
Juridinio asmens buveinė svarbi kiekvienam juridiniam asmeniui. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, jog juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio asmens buveinė apibūdinama nurodant patalpų, kuriose yra buveinė, adresą. Civilinis kodeksas taip pat numato, jog jeigu juridinio asmens buveinė, nurodyta juridinių asmenų registre ar sandoryje, ir jo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta nesutampa, tai tretieji asmenys nuolatinio valdymo organo buvimo vietą turi teisę laikyti juridinio asmens buveine, taip pat, jog visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu. Buveinė taip pat turi būti nurodoma juridinio asmens dokumentuose.
2017-02-28 Juridinių asmenų registro paslaugos Registrų centro klientų savitarnoje
Kiekvienas Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis ar juridinis asmuo (juridinio asmens vadovas ar juridinio asmens įgaliotas asmuo), naudodamasis internetine bankininkyste ar besinaudojantis elektroniniu parašu (mobiliuoju elektroniniu parašu, kriptografine USB laikmena ar asmens tapatybės kortele su joje integruotu kontaktiniu lustu), Registrų centro savitarnoje gali neatlygintinai arba už nustatytą mokestį gauti įvairių Juridinių asmenų registro teikiamų paslaugų.
jaunesnioji-teisininke-kotryna-mascinskaite-2
2016-09-29 Bendrovės įstatų keitimas konvertuojant įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės išraišką iš litų į eurus
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, Bendrovės turi pakeisti ir pateikti Registrų centrui registruoti savo įstatus, kuriuose nurodytas Bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir akcijos nominali vertė turi būti išreikšti eurais. Pakeisti Bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d. Yra du būdai, kaip galima pasikeisti Bendrovės įstatus: Neelektroniniu būdu, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje teikiant notaro patvirtintus pakeistus įstatus; Elektroniniu būdu, pasikeičiant įstatus Registrų centro savitarnos sistemoje.
2016-07-11 Akcijų pirkimo-pardavimo ypatumai
Norint parduoti uždarosios akcinės bendrovės akcijas, jeigu įmonėje yra keli akcininkai, kiti akcininkai turi pirminybę įsigyti akcijas iš jas parduodančio asmens. Taip siekiama sutelkti bendrovės kapitalą mažesniam skaičiui asmenų, kadangi mažėjant akcininkų skaičiui bendrovės valdymas tampa efektyvesnis ir patogesnis, taip pat, sumažėja akcininkų tarpusavio nesutarimų tikimybė. Todėl, parduodantis uždarosios akcinės bendrovės akcijas asmuo turi pareigą...
EgleFeatured
2016-07-11 Įregistruokite savo naudojamus prekės ženklus
Dauguma įmonių savo veikloje naudoja vienokius ar kitokius prekių ženklus. Prekės ženklas leidžia vartotojams atskirti, konkretaus gamintojo ar tiekėjo prekes ar paslaugas. Prekės ženklas gali būti apsaugomas tik registracijos būdu. Prekės ženklo registracija apsaugo jo savininką nuo neteisėto jo naudojimo. Antai, jeigu asmuo naudos prekės ženklą jo neįregistravęs, o kitas asmuo tokį ženklą užregistruos, paprastai teisėtu prekės ženklo turėtoju bus pripažįstamas...