DSC_0735
2020-04-09 Naujausi įstatymų pakeitimai susiję su prastovomis karantino laikotarpiu
Nuo šios dienos (balandžio 8 d.) įsigaliojo Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas (priimtas kovo 31 d.), kuris pakeitė prastovos dėl karantino reguliavimą. Palyginus su iki šiol galiojusiu reguliavimo atsirada tokios naujovės: Prievolė informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie paskelbtas prastovas (tik jei jos paskelbtos dėl karantino). Inspekcija parengė paprastą elektroninę formą šios informacijos pateikimui, kurią galite rasti čia. Forma yra itin paprasta, be įmonės rekvizitų tereikia nurodyti apytikslį prastovos laikotarpį (nuo ... iki ...) ir apytikslį prastovoje esančių darbuotojų kiekį...
DSC_0735
2020-04-07 Septyni dažniausiai užduodami klausimai dėl subsidijų už prastovas gavimo
Klausimas: Nors darbo kodekso pakeitimas reguliuojantis atlyginimo už prastovas apskaičiavimą įsigaliojo nuo 2020 m. kovo 19 d., atlyginimui už prastovą skaičiuoti nuo 2020 m. kovo 16 d. galima vadovautis šiuo pakeitimu? Atsakymas: Kadangi įstatymai bei jų pakeitimai negalioja atgal, o taip pat, jokia speciali pakeitimo tvarka nebuvo numatyta, laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 19 d. vadovaujamasi...
DSC_0735
2020-04-06 Subsidijos darbdaviams prastovų laikotarpiu
Nors šiuo metu Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51, 13, 24, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (paskutinės versijos projekto Nr. XIIIP-4658(2)) vis dar nėra priimtas Seime, Užimtumo tarnyba pakvietė teikti paraiškas dėl subsidijų pagal šį įstatymo projektą. T.y. paraiškas jau galima teikti, kad ir kaip keistai tai atrodytų. Galimi du subsidijos apskaičiavimo metodai pasirenkami įmonės nuožiūra, skirtingiems darbuotojams gali būti taikomi skirtingi metodai...
DSC_0735
2020-03-24 Apmokėjimas už prastovas karantino laikotarpiu
Seimas pakeitė Darbo kodekso 47 str., t.y. prastovų reguliavimą, ir išdėstė jį nauja redakcija. Pakeitimas įsigaliojo 2020 m. kovo 19 d. Šiuo atveju esminis pakeitimas yra prastovos apmokėjimas, kai ji paskelbta dėl karantino – už visą prastovos laiką turės būti mokama ne mažiau kaip minimaliosios mėnesinės algos užmokestis, kai darbuotojo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma („visas etatas“). Nebelieka reikalavimo mokėti padidintą užmokestį pirmosiomis prastovos dienomis, o taip pat reikalavimo dėl 40 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kovo 16 – 18 dienomis galiojo sena šio straipsnio redakcija, taigi, jei darbuotojas buvo prastovoje kovo 16 – 18 dienomis, už šias dienas turi būti sumokėta 7/3 vidutinio jo dienos užmokesčio (1 dienos VDU už pirmą dieną bei po 2/3 dienos VDU už antrą ir trečią dieną)...
DSC_0735
2020-03-17 Darbo santykiai karantino laikotarpiu
Vyriausybė 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nustatė karantino režimą, t.y. karantino laikotarpiu draudžiamas veiklas. Veiklų draudimas reiškia, kad visos įmonės nuo 2020 m. kovo 16 dienos privalo nutraukti visas išvardintas veiklas. Veiklų draudimas taip pat turės netiesiogines pasekmes – nebebus ekonomiškai prasmingos veiklos, skirtos uždraustų veiklų aptarnavimui, pvz., prekių pristatymas atitinkamoms veikloms. Natūralu, kad dėl uždraustų veiklų arba dėl ženkliai sumažėjusios veiklos apimties, įmonės nebegalės suteikti darbo visiems ar daliai darbuotojų. Darbo kodeksas šiuo metu tokiam atvejui numato tik vieną galimą veiksmą – prastovos paskelbimą.
DSC_0735
2018-09-12 Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje
Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje tampa neatsiejama įmonių kasdienio darbo dalis. Šiame straipsnyje apžvelgiamos svarbiausios ir dažniausiai pasitaikančios elektroninių dokumentų kategorijos - sutartys, darbo teisės ir apskaitos dokumentai.
DSC_0735
2018-08-06 Darbuotojų stebėjimas darbovietėje ir už jos ribų
Dar viena atskira specifinė darbuotojų asmens duomenų kategorija yra duomenys, surinkti stebint/sekant darbuotojus. Darbuotojų stebėjimas pasireiškia įvairiais būdais (vaizdo stebėjimas, interneto srauto ir e-pašto stebėjimas, pokalbių įrašymas (telefoniniai pokalbiai, „Skype“, „chat‘ai“ ir pan.), nuotolinis kompiuterių, telefonų ir kitos įrangos administravimas, automobilių ir kitokios įrangos lokacijos sekimas).
DSC_0735
2018-08-06 Darbuotojo sutikimas duomenų tvarkymui. Kada iš tiesų reikalingas?
BDAR kontekste nereikalingi ir net negalimi jokie pakeitimai darbo sutartyse. Skirtingai nuo viešojoje erdvėje sklandančių „rekomendacijų“, darbuotojo sutikimas jo asmens duomenų tvarkymui nei darbo sutartyje, nei atskirai yra ne tik kad nereikalingas, bet ir neteisėtas, t.y. mažų mažiausiai formalus BDAR pažeidimas.
DSC_0735
2018-07-24 Duomenų apsaugos mitai darbo santykiuose
Šiuo metu dėl naujo ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) įsigaliojimo viešojoje erdvėje sklando daug gandų, kai kurie iš jų tiesiogiai prieštarauja pačio BDAR reikalavimams ir kelia pavojų padaryti pažeidimų asmens duomenų srityje vien bandant įgyvendinti BDAR reikalavimus.
2018-05-31 Artėjantys pakeitimai dienpinigių komandiruotiems darbuotojams mokėjime
Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalioja pakeitimai dėl dienpinigių mokėjimo komandiruotiems darbuotojams – Vyriausybė 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383 pakeitė savo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 patvirtintą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą. Pakeitimų esmę galima trumpai apibūdinti kaip nuo 2017 m. liepos 1 d. atsiradusios anarchijos šioje srityje mažinimą bei maksimalių dienpinigių sumų padidinimą.
2018-03-30 Darbdavio nustatomų darbo santykių reguliavimo taisyklių galimybės
Lietuvos darbo teisėje darbdavys (bendrovė) vienašališkai nustato teisiškai įpareigojantį darbo santykių reguliavimą, kuris vėliau gali būti keičiamas darbdavio nuožiūra. Darbdavio nustatytos taisyklės išlieka privalomos darbdaviui, kol pasikeičia. Darbdavys negali atsisakyti suteikti darbuotojui jokių darbdavio patvirtintuose dokumentuose numatytų garantijų nepakeitęs tokių dokumentų. Jokie pakeitimai neveikia/negalioja atgaline data, t. y. jie taikomi tik ateityje, o ne praeities įvykiams. Darbdavio nustatytam darbo santykių reguliavimui (darbo tvarkos taisyklėms ir bet kokiems kitiems dokumentams) taikomi šie apribojimai...
2018-03-30 Taisyklės bei formulės atostoginių bei kompensacijų už nepanaudotas atostogas apskaičiavimui
prastinės taisyklės/formulės atostoginių apskaičiavimui: Kai kasmetinės atostogos suteikiamos darbo dienomis – dauginant atostogų laikotarpiui tenkantį darbo dienų skaičių iš darbuotojo dienos vidutinio darbo užmokesčio; Kai kasmetinės atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis ir darbuotojo darbo dienos trukmė yra pastovi (tokia pati kiekvieną darbo dieną) – metinis darbo dienų koeficientas* apskaičiuojamas dalijant darbo dienų pagal atitinkamo darbuotojo grafiką per paskutinius 12 mėnesių skaičių iš to pačio laikotarpio trukmės kalendorinėmis dienomis; apmokėjimas apskaičiuojamas dauginant metinį darbo dienų koeficientą iš atitinkamo darbuotojo dienos vidutinio darbo užmokesčio ir suteiktų atostogų trukmės kalendorinėmis dienomis...
small2
2018-01-31 Asmenų, kurie nukentėjo nuo diskriminacijos, teisės
Šiandien diskriminacijos draudimas yra įtvirtintas aibėje teisės aktų, tiek nacionaliniu lygiu, tiek tarptautiniu, tačiau problema vis dar išlieka egzistuojanti. Diskriminacija iš esmės yra suprantama kaip jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu atsiradęs teisių atėmimas arba apribojimas, lygiateisiškumo pažeidimas, susijęs su teisių apribojimu arba privilegijų suteikimu. Asmenims nukentėjusiems nuo diskriminacijos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/54/EB yra įtvirtinta eilė priemonių pažeistoms teisėms ginti...
2017-12-29 Komandiruočių apmokėjimo sudėtinės dalys
Darbo teisės tikslais skirtinos šios komandiruotės apmokėjimo sudėtinės dalys yra šios: 1. darbo užmokestis; 2. kelionės laiko kompensavimas; 3. dienpinigiai; 4. papildomų sąnaudų kompensavimas (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų)... Darbo užmokestis komandiruotės metu yra mokamas kaip įprastinis darbo užmokestis pagal komandiruojamo darbuotojo darbo grafiką. Komandiruotės metu darbuotojas turi dirbti įprastu darbo laiko režimu, jeigu darbdavys nėra nustatęs kitokių įpareigojimų (DK 107 str. 1, 2 ir 5 d.).
2017-12-29 Komandiruočių apmokėjimo tvarka įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui ir Vyriausybei priėmus lydinčiuosius teisės aktus pasikeitė komandiruočių apmokėjimo tvarka.Esminiai šiuo aspektu teisės aktų pasikeitimai: 1. Panaikintas Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365 Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos; 2. Pakeistas Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo, jo pavadinimas pakeistas į „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, taikymas praplėstas visoms organizacijoms (ne tik biudžetinėms)...
2017-12-29 Darbuotojų išbandymas įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Vienas iš klausimų, kuris įsigaliojus naujajam darbo kodeksui nepasikeitė, priimamo į darbą darbuotojo išbandymas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šiuo klausimu vis dar dažnai daroma klaidų. Kaip ir anksčiau, siekiant nustatyti išbandymą priimamam į darbą darbuotojui, būtina į jo darbo sutartį įtraukti atitinkamą punktą: „Nustatomas bandomasis laikotarpis, siekiant patikrinti ar Darbuotojas tinka atlikti jam pavestą darbą: trys mėnesiai nuo darbo pradžios dienos, neskaitant laiko, kai Darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitų svarbių priežasčių.“ Kaip ir anksčiau, maksimalus išbandymo terminas yra trys mėnesiai (gali būti sutartas ir trumpesnis)...
2017-11-16 Darbo tarybos informavimo procedūra ir garantijos suteikiamos darbo tarybai ir jos nariams
Be konsultavimosi procedūrų naujasis kodeksas numato ir dar vieną didelę administracinę naštą darbdaviui – “reguliarųjį darbo tarybos informavimą” (DK 205 str.). Kartą per metus darbdavys privalės pateikti darbo tarybai informaciją (t.y. ataskaitą) apie: darbdavio būklę, struktūrą, galimus įmonės, įstaigos ar organizacijos ir jos padalinių užimtumo pokyčius, ypač iškilus grėsmei užimtumui, įskaitant informaciją apie darbuotojų skaičių, kategorijas, tarp jų ir laikinuosius darbuotojus, įvykusius ir planuojamus personalo pokyčius, galinčius turėti lemiamą reikšmę darbuotojų darbo sąlygoms ir daryti įtaką darbuotojų atleidimui iš darbo (DK 205 str. 2 d.)...
2017-11-16 Darbdaviui tenkanti administracinė našta įsteigus darbo tarybą
Atkreiptinas dėmesys, kad darbo tarybos įkūrimas pagal naująjį Darbo kodeksą sukuria darbdaviui itin didelę administracinę naštą. Įkūrus darbo tarybą darbdaviui teks konsultuotis su darbo taryba. Ši pareiga naujo kodekso kontekste reiškia, kad darbdavys negalės priimti daugumos verslo ir organizacinių sprendimų prieš tai neatskleidęs savo ketinimų darbo tarybai bei tinkamai neįforminęs biurokratinės konsultacijų procedūros: įrodomu būdu įteikti planuojamų priimti sprendimų projektus, kitus susijusius su planuojamais priimti sprendimais dokumentus; paprastai kalbant, darbdavys turės parengti raštą, kuriame aprašyti savo planus, prie jo pridėti sprendimų projektus, kitus susijusius dokumentus bei įteikti tokį raštą darbo tarybos pirmininkui...
2017-11-16 Darbo tarybų steigimo pagrindai bei svarbiausi aspektai
Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 str. 10 d. Numato darbdavių, kurių vidutinis darbuotojų skaičius 2017 m. Liepos 1 d. yra dvidešimt ir daugiau iki 2018 m. Sausio 1 d. sudaryti darbo tarybos rinkimų komisiją. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymas nenumato darbdavio pareigos sudaryti pačią darbo tarybą, tik jos rinkimų komisiją. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 87 Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo 2 ir 10 str. str. darbuotojai be jokių išimčių turi teisę pasirinkti, be išankstinio leidimo steigti ir stoti į organizacijas, vadovaudamiesi tik tų organizacijų taisyklėmis. Terminas “organizacija” reiškia bet kurią darbuotojų organizaciją, norinčią įtvirtinti ir apginti darbuotojų arba darbdavių interesus. Taigi pagal tokį tarptautinio lygio reguliavimą darbo taryba yra viena iš darbuotojų organizacijų rūšių ir darbuotojams privalo būti užtikrinama teisė savo nuožiūra dalyvauti arba nedalyvauti tokios organizacijos steigime bei veikloje...
2017-10-30 Atostogų darbuotojams suteikimo probleminiai aspektai
Naujasis darbo kodeksas numato naują kasmetinių atostogų kaupimo ir suteikimo metodiką. Taip pat Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 numato naują vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, kuri tiek anksčiau, tiek ir dabar naudojama apskaičiuojant apmokėjimą už atostogas. Priimant šiuos teisės aktus, deja, nebuvo išvengta teisės spragų, t. y. taisyklių, kurios būtinos įgyvendinant kitas įstatyme nurodytas taisykles, tačiau neaptartų įstatyme. Šiuo metu yra trys tokios teisės spragos, susijusios su kasmetinėmis atostogomis ir jų apmokėjimu...
2017-10-30 Skirtingos atostogų suteikimo tvarkos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Naujasis darbo kodeksas numato dvigubą atostogų kaupimo ir suteikimo tvarką: daliai darbuotojų atostogos suteikiamos darbo dienomis, o likusiems – kalendorinėmis, kaip ir anksčiau. Atkreiptinas dėmesys, kad darbo dienomis atostogos kaupiamos ir suteikiamos tik santykinai siauram darbuotojų ratui. Naujojo darbo kodekso 126 str. 2 d. numato: “Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip dvidešimt keturių darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos"...
2017-09-29 Reikalavimai darbo sutarčiai
Darbo teisėje, skirtingai nuo sutarčių (civilinės) teisės galioja specifinis reguliavimo metodas. Jei sutarčių teisėje šalims privalomos tik tos sąlygos, kurios buvo nurodytos jų abejų pasirašytoje sutartyje, ir nei viena šalis neturi teisės vienašališkai nustatyti kažkokių papildomų taisyklių, tai darbo teisėje darbdavys turi teisę vienašališkai nustatyti bet kokias taisykles (darbo sąlygas), kurios nebuvo specialiai aptartos darbo sutartyje. Žinoma, darbdavys vienašališkai nustatydamas darbo sutartyje neaptartas darbo sąlygas negali pažeisti imperatyvių įstatymo normų, o taip pat pabloginti darbuotojo darbo sąlygas palyginus su įstatymų nustatytomis, tačiau be šių apribojimų darbdavys yra laisvas spręsti dėl darbo organizavimo ir darbo sąlygų įmonės darbuotojams nustatymo bei keitimo. (DK 3 str. 7 – 9 d. d.) Pavyzdžiui, darbdavys turi teisę tvirtinti darbo tvarkos taisykles ir darbuotojams jos bus privalomos be atskiro kiekvieno darbuotojo sutikimo...
2017-08-31 Apie papildomą darbą naujajame darbo kodekse
Viena iš aktualių sričių, kurias palietė įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksui yra antraeilio darbo sutartys ir papildomo darbo sutartys. Pirmuoju atveju įvyko dereguliacija, o antruoju reguliavimo apimtis padidėjo. Naujajame Darbo kodekse iš vis nebeliko antraeilių pareigų koncepcijos, t. y. kiekviena darbo sutartis su skirtingu darbdaviu traktuojama lygiai vienodai, o darbdaviai, nesant atskiro susitarimo dėl nekonkuravimo ar darbo su keliais darbdaviais sutarties, net neturi teisės vieni apie kitus žinoti. Iš vienos pusės, darbuotojai neprivalo atskleisti kitų savo darboviečių, o iš kitos pusės darbdaviai nebeprivalo tarpusavyje derinti darbuotojo darbo grafikų ir kitų darbo sąlygų, kiekvienas iš darbdavių sudarytą darbo sutartį teisine prasme traktuoja kaip vienintelę, o kitų darbo sutarčių egzistavimas darbdaviui nesukelia jokių teisinių pasekmių...
2017-07-26 Atostogų apmokėjimas ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui bei Vyriausybei 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinus Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą (toliau tekste – VDU Aprašas) pasikeitė kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimo tvarka arba, tiksliau tariant, buvo sukurta teisės spraga, kurią, deja, reikės užpildyti įmonės vidaus dokumentais, tipiškai – darbo tvarkos taisyklėmis. Atostogų apmokėjimo ir kompensacijos apskaičiavimo už nepanaudotas atostogas tiems darbuotojams, kuriems jos suteikiamos darbo dienomis, tvarka yra labai paprasta: imamas suteikiamų ar kompensuojamų atostogų darbo dienų skaičius ir dauginamas iš dienos VDU. Tačiau ir iš šios taisyklės yra viena išimtis – pagal VDU Aprašo 5.6 p. „Vidutinis valandinis darbo užmokestis turi būti skaičiuojamas ir tuo atveju, kai darbuotojo faktiškai dirbama darbo diena (pamaina) yra skirtingos trukmės“.
2017-07-26 Premijos ir darbo užmokestis naujajame Darbo kodekse
Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui vienas iš dažniausiai aptariamų ir daugiausia klausimų keliantis dalykas yra premijų įskaitymas ar neįskaitymas į vidutinį darbo užmokestį, nuo kurio savo ruožtu priklauso apmokėjimas už atostogas, išeitinė išmoka ir įvairios kitos garantijos. Naujojo Darbo kodekso 139 str. 2 d. 6 p. ir 3 d. numato, kad „Darbuotojo darbo užmokestį sudaro: <...> premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus. <...> Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negali būti laikomi darbo užmokesčiu, išskyrus šio kodekso 140 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus“...
2017-06-16 Darbuotojų drausminė atsakomybė įsigaliojus naujajam darbo kodeksui
Viena iš esminių naujo Darbo kodekso naujovių – drausminės darbuotojų atsakomybės panaikinimas. Įsigaliojus naujam kodeksui nuo liepos 1 d. darbuotojams nebebus galima skirti drausminių nuobaudų. Taip pat drausminių nuobaudų skyrimo nebus galima numatyti darbo tvarkos taisyklėse ar kituose darbdavio dokumentuose kaip bloginančių darbuotojų darbo sąlygas. Nepaisant drausminės atsakomybės kaip darbo teisės instituto panaikinimo, išlieka du darbo sutarties nutraukimo pagrindai, savo turiniu analogiški darbo drausmės pažeidimams...
2017-06-16 Darbo tarybų steigimas įsigaliojus naujajam darbo kodeksui
Viešoje erdvėje sklando daugybė gandų dėl tariamos darbdavio prievolės įsigaliojus naujam Darbo kodeksui steigti darbo tarybas. Paaiškiname, kad nėra darbdavio pareigos įsteigti darbo tarybą, yra tik pareiga tam tikru būdu pasiūlyti darbuotojams tokią darbo tarybą steigti. Darbdavio pareigos dėl darbo tarybų rinkimų inicijavimo atsiranda tik tada, kai įmonėje yra 20 ir daugiau darbuotojų bei nėra veikiančios profesinės sąjungos, ir apsiriboja šiais veiksmais...
2017-06-16 Svarbiausi dalykai, kuriuos būtina padaryti iki įsigaliojant naujajam darbo kodeksui
Seimui priėmus naujojo Darbo kodekso pataisas, Prezidentei jas pasirašius, naujasis Darbo kodeksas įsigalios nuo 2017 m. liepos 1 d. Tokie uždelsti Seimo veiksmai priimant naująjį darbo kodeksą praktiškai nepalieka darbdaviams pakankamai laiko tinkamai pasiruošti naujojo Darbo kodekso įsigaliojimui ir pasirengti dokumentus, kurie nuo liepos 1 d. taps būtini, bei pakoreguoti esamus dokumentus. Siekiant minimaliai įgyvendinti naujojo kodekso reikalavimus įmonės turės atlikti šiuos veiksmus...
mini_2
2017-03-29 Reikalavimai susitarimams dėl nekonkuravimo
Pastaraisiais metais vis labiau ryškėja Lietuvos verslo subjektų poreikis gintis teismuose nuo nesąžiningos konkurencijos – jei 2015 metais buvo iškeltos 87 tokio pobūdžio bylos teismuose, tai 2016 - net 196, t.y. bylų skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai. Tokį didelį ginčų skaičiaus teismuose šuolį manau sąlygojo ir tai, kad ne visos įmonės teisingai įformina konfidencialumo sąlygas bei nekonkuravimo susitarimus darbo sutartyse. Dėl šios priežasties, ginčai neišsprendžiami be teismo įsikišimo ir tai sąlygoja papildomus laiko bei finansinius kaštus, todėl tikslinga būtų priminti pagrindinius reikalavimus, keliamus susitarimams dėl nekonkuravimo.
2017-03-29 Dar kartą apie darbo santykių liberalizavimą naująjame darbo kodekse
Spaudoje dažnai rašoma apie naująjį Darbo kodeksą kaip nustatantį lankstesnes (liberalesnes) darbo sąlygas. Iš tiesų toks naujojo Darbo kodekso vertinimas neatitinka realybės: visus neva naujai diegiamus darbo modelius galima teisėtai ir lanksčiai realizuoti taikant galiojantį (senąjį) kodeksą, naujasis kodeksas prideda gana daug naujų papildomų apribojimų, sumažina galimų susitarimų lankstumą, o iš esmės vienintelė liberalesnė vieta – įspėjimo terminų sutrumpinimas ir išeitinių išmokų sumažinimas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva (tipiškai – “etatų mažinimas”).
2017-02-28 Trumpai apie darbo santykių liberalizavimą naująjame darbo kodekse
Spaudoje dažnai rašoma apie naująjį Darbo kodeksą kaip nustatantį lankstesnes (liberalesnes) darbo sąlygas. Iš tiesų toks naujojo Darbo kodekso vertinimas neatitinka realybės: visus neva naujai diegiamus darbo modelius galima teisėtai ir lanksčiai realizuoti taikant galiojantį (senąjį) kodeksą, naujasis kodeksas prideda gana daug naujų papildomų apribojimų, sumažina galimų susitarimų lankstumą, o iš esmės vienintelė liberalesnė vieta – įspėjimo terminų sutrumpinimas ir išeitinių išmokų sumažinimas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva (tipiškai – “etatų mažinimas”).
2016-11-15 Darbuotojų materialinė atsakomybė naujajame darbo kodekse
Pagrindinė naujojo darbo kodekso naujovė darbuotojų materialinės atsakomybės srityje – panaikinama galimybė darbuotojui ir susitarti dėl neribotos atsakomybės, kai dėl darbuotojo kaltės prarandamas jam darbdavio patikėtas turtas. Įsigaliojus naujajam kodeksui iki tol sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys automatiškai praras galią, o darbuotojo atsakomybė visais atvejais bus ribota - iki 3 darbuotojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, jei žala padaryta dėl neatsargumo, arba iki 6 darbuotojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, jei žala padaryta dėl didelio neatsargumo, t.y. tuomet, kai asmuo nesilaiko paprasčiausių kiekvienam asmeniui suvokiamų atsargumo taisyklių, jas tiesiog ignoruoja.
2016-09-22 Naujasis darbo kodeksas: Atostogų skaičiavimo tvarka
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis darbo kodeksas. Vienas iš daugelio dalykų kurie keisis įsigaliojus naujajam darbo kodeksui yra atostogų skyrimo tvarka. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis darbo kodeksas. Vienas iš daugelio dalykų kurie keisis įsigaliojus naująjam darbo kodeksui yra atostogų skyrimo tvarka. Vienas iš svarbiausių pasikeitimų – atostogų trukmės skaičiavimas ne kalendorinėmis dienomis, o darbo dienomis. Darbuotojams bus suteikiamos: jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę – ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų; jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę - ne mažiau kaip dvidešimt keturių darbo dienų jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos.
2016-09-21 Skubėkite atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju
Žinotina, kad pavėlavus atsiskaityti su atleistu darbuotoju darbdaviui gresia didelės finansinės sankcijos – vidutinis darbo užmokestis už visą pavėlavimo atsiskaityti laikotarpį. Dažnai ši finansinė sankcija kartais viršija pačios skolos dydį. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad „darbuotoją atleidžiant iš darbo, visos jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną, kai darbuotojas dirba iki atleidimo iš darbo dienos (DK 206 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
2016-08-16 Darbo sutarties forma
Dažnai manoma, kad darbo sutartį privalu sudaryti pagal Vyriausybės patvirtintą standartinę formą. Tokia nuomonė yra klaidinga. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad Vyriausybės patvirtinta forma yra viso labo pavyzdinė – nustatyta siekiant palengvinti šalims darbo sutarties įforminimą, bet jokiu būdu ne privaloma visa apimtimi, t. y. šalys turi teisę išbraukti tam tikras sąlygas arba pridėti naujų, pavyzdinėje sutartyje neaptartų, klausimų. Darbo sutartyje privaloma aptarti tik tris būtinąsias sąlygas...
2016-08-16 Neverskite darbuotojo nutraukti darbo sutartį "savo noru"
Lietuvoje, įmonėms siekiant sutaupyti pinigų, darbdaviai dažnai daro klaidą siūlydami darbuotojui nutraukti darbo sutartį „savo noru“ (DK 127 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra ne kartą pažymėjęs, kad lemiamą reikšmę DK 127 straipsnio taikymui turi darbuotojo valia nutraukti darbo sutartį, kurios išreiškimas įstatymo reikalaujama forma sukelia darbo sutarties pasibaigimo pasekmes, t. y. turi būti nustatyta aplinkybė, kad darbuotojas savo valia pateikė prašymą atleisti jį iš darbo nuo nurodytos datos...