Įmonių teisės paslaugos

Teikiame teisines paslaugas, kurios reikalingos nuo įmonės įsteigimo iki jos likvidavimo. Padedame įmonėms spręsti kasdienius klausimus ‒ steigiame įvairių teisinių formų įmones, rengiame akcininkų ar vidinius dokumentus, valdybos reglamentus ir kt. Be to, padedame spręsti ir specifinius klausimus, susijusius su pertvarkymu ar reorganizavimu. Pavyzdžiui, rengiame dokumentus ir atstovaujame klientus keičiant įmonės teisinę formą, taip pat didinant ar mažinant įmonės kapitalą.

Juridinių asmenų steigimas

Steigiame įvairių teisinių formų juridinius asmenis: uždarąsias akcines bendroves (UAB), akcines bendroves (AB), mažąsias bendrijas (MB), viešąsias įstaigas (VŠĮ), labdaros ir paramos fondus, užsienio įmonių filialus ir atstovybes bei kt. Teikiamos visos su juridinių asmenų steigimu susijusios paslaugos: konsultacijos, dokumentų rengimas, registravimas ir atsiėmimas, atstovavimas proceso metu, pagalba atidarant banko sąskaitas ir kt. Jeigu juridinį asmenį steigti Lietuvoje nori užsienyje esantis asmuo, atvykti į Lietuvą jam nėra būtina. Reikalingi procesai gali vykti nuotoliniu būdu.

Plačiau
Juridinių asmenų dokumentų rengimas

Rengiame įvairių rūšių dokumentus, reikalingus juridiniams asmenims: akcininkų sutartis, sprendimus, taip pat akcininkų susirinkimo protokolus, valdybos reglamentus ir kt. Be to, atstovaujame akcininkus, surenkame jiems reikalingą informaciją, rengiame raštus ar pretenzijas. Keičiame juridinių asmenų teisines formas ir rengiame dokumentus bei registruojame bendrovės pokyčius ‒ pasikeitus vadovui, buveinės adresui, valdybai, įstatams ir pan. Organizuojame akcijų, įnašų, vertybinių popierių ar kitos nuosavybės perleidimą.

Plačiau
Juridinių asmenų teisinių formų keitimas (pertvarkymas)

Teikiame visas paslaugas, reikalingas juridinių asmenų teisinių formų keitimo proceso metu: ruošiame ir registruojame dokumentus, atstovaujame klientus notarų biure tvirtinant dokumentus ir kt. Taip pat teikiame konsultacijas, į kokias teisines formas galima keisti juridinį asmenį.

Plačiau
Įmonių reorganizavimas ir atskyrimas

Jeigu turite tikslą sumažinti juridinio asmens rizikas, atskirti veiklas, dalį turto ar pan., mes galime padėti. Teikiame bendrovių reorganizavimo paslaugas. Įmones galima reorganizuoti prijungimo būdu , kai vienas ar daugiau juridinių asmenų prijungiamas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos ir veiklą toliau tęsia tik vienas iš jų, arba sujungimo būdu, kai du ar daugiau juridinių asmenų sujungiami į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos. Juridiniai asmenys gali būti skaidomi išdalinimo būdu, kai vieno juridinio asmens teises ir pareigas perima kiti veikiantys juridiniai asmenys, ar padalinimo būdu, kai vieno juridinio asmens teisės ir pareigos išdalinamos kitiems veikiantiems juridiniams asmenims. Taip pat padedame įmones atskirti. Tai reiškia, kad iš vieno juridinio asmens, kuris po atskyrimo išlieka ir toliau vykdo veiklą, yra steigiamas kitas ar kiti juridiniai asmenys tai padalinant turtą ir įsipareigojimus.

Plačiau
Įmonių įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas

Teikiame paslaugas, reikalingas įmonių įstatinio kapitalo didinimui ar mažinimui, kurios aktualios uždarosioms akcinėms bendrovėms (UAB). Ruošiame visus su šia paslauga susijusius dokumentus, juos registruojame, taip pat patariame klientams, ar didinant-mažinant įstatinį kapitalą reikia notaro paslaugų, jeigu reikia ‒ juridinį asmenį atstovaujame notarų biure.

Plačiau
Įmonių likvidavimas

Teikiame visas likvidavimui (įmonės uždarymui) reikalingas paslaugas. Galime tapti įmonės likvidatoriais ir spręsti visus kylančius klausimus iki pat bendrovės išregistravimo. Taip pat koordinuojame likvidavimo procesą, pavyzdžiui, įmonės buhalterių ar archyvarų darbą.

Plačiau