Viena iš esminių naujo Darbo kodekso naujovių – drausminės darbuotojų atsakomybės panaikinimas. Įsigaliojus naujam kodeksui nuo liepos 1 d. darbuotojams nebebus galima skirti drausminių nuobaudų. Taip pat drausminių nuobaudų skyrimo nebus galima numatyti darbo tvarkos taisyklėse ar kituose darbdavio dokumentuose kaip bloginančių darbuotojų darbo sąlygas.

Nepaisant drausminės atsakomybės kaip darbo teisės instituto panaikinimo, išlieka du darbo sutarties nutraukimo pagrindai, savo turiniu analogiški darbo drausmės pažeidimams – darbo sutarties nutraukimas dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo ir dėl pakartotinio darbo pareigų pažeidimo (Darbo kodekso 58 str.).

Buvęs Darbo kodeksas numatė galimybę nutraukti darbo sutartį tiek dėl šiurkštaus, tiek ir dėl pakartotinio pažeidimo, tačiau yra ir reikšmingų skirtumų:

 1. Sutrumpintas sąrašas pažeidimų, kurie pagal įstatymą laikomi šiurkščiais. Palyginus su buvusiu reguliavimu, šiurkščiais pažeidimais pagal įstatymą nebebus laikoma: neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises; valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei; dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis; pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas; atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas. Nors įstatymas leidžia tam tikras veikas ar neveikimą įvardinti šiurkščiais pažeidimais darbo tvarkos taisyklėse, teismų praktikoje pripažįstama, kad vien įtraukimo nepakanka, o teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar padarytas pažeidimas vertintinas kaip šiurkštus. Tai reiškia, kad darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį dėl šiurkštaus pažeidimo, tiesiogiai nenumatyto įstatyme, visais atvejais rizikuoja, kad jo sprendimas gali būti pripažintas neteisėtu.
 2. Pakartotiniu pažeidimu bus laikoma nebe bet kokie du (ar daugiau) pažeidimų per paskutinius 12 mėnesių, o tik tokie patys pažeidimai. Pavyzdžiui, darbuotojui vieną kartą (stipriai) pavėlavus į darbą, o kitą kartą neatlikus kažkokių darbų, pagal naują kodeksą, skirtingai nuo seno nebus teisinio pagrindo darbo sutarties nutraukimui.
 3. Pakartotiniam pažeidimui nustatyti būtina, kad per mėnesį nuo pirmo pažeidimo paaiškėjimo darbuotojas būtų įspėtas apie galimybę nutraukti darbo sutartį už tokį patį pakartotinį pažeidimą. Termino nepratęsia darbuotojo liga ar atostogos. Kaip ir buvusiame kodekse išlieka darbuotojo teisė teikti savo paaiškinimus dėl pažeidimų.
 4. Terminai, per kiek laiko darbo sutartis gali būti nutraukiama dėl darbo pareigų pažeidimo, nesikeičia: nutraukti darbo sutartį bus leidžiama per mėnesį nuo paaiškėjimo, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pažeidimo padarymo. Tačiau skirtingai nuo buvusio kodekso šių terminų nepratęsia darbuotojo liga ar atostogos.

Apibendrinant darbdavio veiksmai gavus informaciją apie galimą darbo pareigų rekomenduojame:

 1. Surinkti įrodymus, susijusius su pažeidimu. Tai gali būti bet kokie dokumentai, darbuotojų ir kitų asmenų paaiškinimai, elektroninė informacija, nuotraukos ir pan.
 2. Kreiptis į darbuotoją, rašte nurodant kokiais konkrečiais pažeidimais jis kaltinamas, ir paprašyti pateikti jo paaiškinimus.
 3. Ne vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pažeidimo padarymo priimti sprendimą:
  • Įspėti darbuotoją, apie galimybę nutraukti darbo sutartį už tokį patį pakartotinį pažeidimą;
  • Nutraukti darbo sutartį, jei darbuotojas per paskutinius 12 mėnesių yra padaręs kitą tokį patį pažeidimą ir buvo įspėtas apie galimybę nutraukti darbo sutartį už tokį patį pakartotinį pažeidimą;
  • Nutraukti darbo sutartį, jei pažeidimas įvertinamas kaip šiurkštus.