Prekės ženklo registracija

Įregistravus prekių ženklą jo savininkas įgyja pirmumo teisę,  užtikrina prekių ženklo apsaugos apimtį bei įgyja galimybes paprasčiau įgyvendinti teisių į prekių ženklą gynybą.

Lietuvos Respublikoje yra trys prekių ženklų apsaugos keliai:

1. Nacionalinis – pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą paraiška paduodama Valstybiniam patentų biurui, kuris atlieka prekių ženklo ekspertizę ir pagal jos rezultatus išduoda prekių ženklo registracijos liudijimą. Toks prekių ženklas galioja tik Lietuvos Respublikoje, ir ženklo savininko teisės ginamos pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą.

2. Tarptautinis – pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą kitos valstybės ženklo savininkas, norėdamas išplėsti ženklo apsaugą į Lietuvos Respubliką, gali paduoti tarptautinę paraišką (ir vėliau atlikti tarptautinės registracijos išplėtimą) Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui, kuris įregistruoja ženklą ir praneša VPB apie tarptautinės registracijos išplėtimą į Lietuvos Respubliką. VPB atlieka tokio tarptautinės registracijos ženklo ekspertizę, pagal kurios rezultatus patvirtina arba atsisako pripažinti tarptautinio ženklo galiojimą Lietuvoje. Tarptautinės registracijos savininko teisės ginamos Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatyta tvarka

3. Regioninis – tai visoje Europos Sąjungos teritorijoje, visose 28 valstybėse, įskaitant ir Lietuvoje, galiojantis Europos Sąjungos prekių ženklas. Ženklas registruojamas ES agentūroje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje, vykdoma vieninga registracinė procedūra ir mokami vieningi mokesčiai. Įregistruotas Europos Sąjungos prekių ženklas automatiškai įsigalioja ir Lietuvos Respublikoje, ir tik iškilus teisių gynimo poreikiui ginčai dėl teisių pažeidimo sprendžiami valstybių nacionaliniuose teismuose, kurie vykdo Europos Sąjungos prekių ženklų teismų funkcijas.

Norint įregistruoti prekių ženklą, pirmiausia reikia pasitikrinti, ar norimas įregistruoti prekių ženklas nesutampa su jau registruotais prekių ženklais. Jei prekės ženklas bus registruojamas Lietuvoje, Valstybinio patentų biuro tinklalapyje galima atlikti paiešką pareikštų registruoti ir įregistruotų prekių ženklų duomenų bazėje. Jei prekės ženklas bus registruojamas Europos Sąjungoje, registruotus prekių ženklus galima pasitikrinti Europos sąjungos Intelektinės nuosavybės tarnybos  „TMview“ platformoje.

Elektroniniu būdu galima pateikti paraišką tiek nacionalinio, tiek Europos sąjungos prekės ženklo registracijai. Registruojant prekių ženklą Lietuvoje, taikomi tokie mokesčiai:

  1. Už paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimą – 69 EUR;
  2. Už kiekvieną daugiau kaip vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę – 34 EUR;
  3. Už registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą – 69 EUR.

Registruojant Europos Sąjungos prekių ženklą internetu, taikomi tokie mokesčiai:

  1. Už paraiškos įregistruoti prekių ženklą padavimą – 850 EUR;
  2. Antros prekių ir paslaugų klasės, kuri nurodoma individualaus ES prekių ženklo paraiškoje, taikomas mokestis – 50 EUR.
  3. Kiekvienos papildomos prekių ir paslaugų klasės, kai individualaus ES prekių ženklo paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės, mokestis – 150 EUR už kiekvieną klasę.
Dalintis
Naujienlaiškis