Dažniausiai į notarą kreipiamės, kai reikia patvirtinti sandorius, įsteigti įmonę, taip pat paveldėjimo klausimais. Be kasdienių, mums įprastų paslaugų, notarai atlieka ir kitus notarinius veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos notariato įstatyme. Norime pristatyti keletą mažai girdėtų notarų atliekamų veiksmų.

Notaras perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Pareiškimai, kuriuos prašoma perduoti, pateikiami notarui ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas paštu, gaunant atgal pranešimą, kad jis perduotas, arba įteikiamas pačiam adresatui asmeniškai, jam pasirašant, o kitas egzempliorius lieka notaro biure. Padavusiam pareiškimą asmeniui prašant, notaras išduoda jam liudijimą, kad jo pareiškimas perduotas adresatui. Notaro liudijime gali būti nurodyta, kad į pareiškimą gautas atsakymas, arba pažymėta, kad atsakymas per nustatytą terminą negautas.

Notaras priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas. Įstatymų numatytais atvejais notaras priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas. Pinigai į depozitinę sąskaitą priimami gavus skolininko prašymą. Įmokėjus pinigus į nurodytą banko sąskaitą, notarui pateikiamas atitinkamas banko dokumentas, įrodantis pinigų įmokėjimo faktą. Notaras per protingą terminą praneša kreditoriui apie pinigų įmokėjimą į depozitinę sąskaitą. Depozitinės sumos išmokamos pagal kreditoriaus prašymą.

Notaras tvirtina dokumentų pateikimo laiką ir išduoda liudijimą, taip pat liudija parašo dokumentuose tikrumą (tačiau netvirtina dokumentuose išdėstytų faktų) bei jam pateiktų dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumą, taip paliudydamas jog dokumento nuorašo ar išrašo turinys atitinka originalaus dokumento ar jo dalies turinį.