Ka reikia žinoti prieš kreipiantis į valstybės ar savivldybės instituciją ar įstaigą?

Ne retai pasitaiko situacijų, kai iškyla klausimas į kurį aiškaus atsakymo įstatymuose ar poįstatyminiuose teisės aktuose nėra pateikta, būtina gauto tam tikrą informaciją ar dokumentus iš valstybės ar savivaldybės institucijos ar kitos įstaigos. Neretai tokiais atvejais yra numojama ranka ir rizikuojama veikiant tiksliai nežinant ar toks veikimas nepažeidžia teisės aktų, pradedami minti institucijų slenksčiai tiksliai nežinant kur, kaip ir į ką reikia kreiptis.

Tokiais atvejais yra tikslinga kreiptis į valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas raštu, su prašymu pateikti turimą informaciją. Remiantis teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją, kurios pareiškėjas prašo, jei ta informacija yra susijusi su įstaigos ar institucijos veikla.

Pareiškėjas, norėdamas gauti iš įstaigos informaciją, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti konkrečiai nurodoma informacija ar dokumentas/-ai, kuriuos norima gauti, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, jei kreipiasi fizinis asmuo ir juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, jeigu kreipiasi juridinis asmuo. Be šių duomenų taip pat būtina nurodyti kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti. Rengiant prašymą, svarbiausia yra tiksliai ir konkrečiai suformuluoti savo klausimą ar nurodyti informacija/dokumentus, kuriuos prašoma gauti.

Prašymai įstaigoms gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į pačią įstaigą, siunčiami paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Įstaiga prašymą išnagrinėja ir pateikia informaciją/dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, šis terminas gali būti pratęsiamas dar iki 20 darbo dienų. Apie termino pratęsimą įstaiga privalo informuoti pareiškėją, nurodydama termino pratęsimo priežastis.

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu prašymas buvo netikslus, įstaigos gali paprašyti patikslinti ar papildyti prašymą. Tokiu atveju terminas yra skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyti prašymo gavimo įstaigoje dienos.

Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu:

  1. pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;
  2. prašymo turinys yra nekonkretus;
  3. tas pats pareiškėjas prašo tos pačios informacijos;
  4. prašoma informacija buvo paskelbta viešai (tokiu atveju, įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį);
  5. įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms.

Pažymėtina, kad įstaiga gavusi prašymą persiunčia kitai kompetentingai įstaigai, jeigu prašoma informacija/dokumentai yra kitoje įstaigoje. Persiųstą prašymą gavusi įstaiga informaciją pareiškėjui pateikia jau minėtais terminais (20 darbo dienų terminas, kuris gali būti pratęstas ne daugiau kaip dar 20 darbo dienų).

Dalintis
Naujienlaiškis