Darbo tarybos informavimo procedūra ir garantijos suteikiamos darbo tarybai ir jos nariams

Be konsultavimosi procedūrų naujasis kodeksas numato ir dar vieną didelę administracinę naštą darbdaviui – “reguliarųjį darbo tarybos informavimą” (DK 205 str.). Kartą per metus darbdavys privalės pateikti darbo tarybai informaciją (t.y. ataskaitą) apie:

 1. darbdavio būklę, struktūrą, galimus įmonės, įstaigos ar organizacijos ir jos padalinių užimtumo pokyčius, ypač iškilus grėsmei užimtumui, įskaitant informaciją apie darbuotojų skaičių, kategorijas, tarp jų ir laikinuosius darbuotojus, įvykusius ir planuojamus personalo pokyčius, galinčius turėti lemiamą reikšmę darbuotojų darbo sąlygoms ir daryti įtaką darbuotojų atleidimui iš darbo (DK 205 str. 2 d.);
 2. ne visą darbo laiką įmonėje, įstaigoje, organizacijoje dirbančius darbuotojus, nurodydami darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, skaičių, užimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupėje yra daugiau negu du darbuotojai, darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir lytį (DK 40 str. 8 d.);
 3. nuotolinio darbo būklę įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, nurodydamas taip dirbančių darbuotojų skaičių, užimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupėje yra daugiau negu du darbuotojai, darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir lytį (DK 52 str. 8 d.);
 4. terminuotų darbo sutarčių būklę įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, nurodydami darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas sutartis, skaičių, užimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupėje yra daugiau negu du darbuotojai, darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir lytį (DK 71 str. 3 d.);
 5. laikinojo darbo būklę įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, nurodydamas per metus dirbusių ar dirbančių laikinųjų darbuotojų skaičių, užimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupėje yra daugiau negu du darbuotojai, darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir lytį (DK 79 str. 4 d.);
 6. įvykusius darbo užmokesčio pokyčius ir numatomas jo tendencijas (DK 205 str. 2 d.);
 7. darbo laiko organizavimo ypatumus, įskaitant informaciją apie viršvalandinio darbo laiko trukmę ir jo organizavimo priežastis (DK 205 str. 2 d.);
 8. darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių, kurios padeda gerinti darbo aplinką, įgyvendinimo rezultatus (DK 205 str. 2 d.);
 9. dabartinę ir galimą įmonės, įstaigos ar organizacijos arba padalinių veiklos plėtrą ir ekonominę padėtį, įskaitant informaciją, pagrįstą įmonės, įstaigos, organizacijos finansinėmis ataskaitomis ir metiniu pranešimu (jeigu įmonė pagal teisės aktų reikalavimus privalo juos sudaryti) (DK 205 str. 2 d.);
 10. kitus klausimus, turinčius ypatingą svarbą ekonominei ir socialinei darbuotojų padėčiai (DK 205 str. 2 d.).

Kaip matyti, tokios ataskaitos apimtis yra palyginama su metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto apimtimi, o galbūt net ją viršija. Taigi administracinių išteklių poreikis tokios ataskaitos parengimui bus didelis, nors ir tik kartą per metus. Kaip ir konsultavimosi procedūros atveju, pažeidus reikalavimus dėl reguliariojo informavimo, tiek darbo tarybos, tiek ir Valstybinės darbo inspekcijos iniciatyva galės būti taikomos administracinės sankcijos.

Be aukščiau išvardintų procedūrinių reikalavimų darbo taryboms bei jų nariams darbdavio sąskaita yra suteikiamos papildomos garantijos vėlgi turėsiančios savo kaštus:

 1. darbo tarybų narių funkcijoms atlikti darbdavys skiria nemokamą patalpą, leidžia naudotis turimomis darbo priemonėmis (DK 167 str. 1 d.);
 2. darbo tarybų nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu – jų pareigų vykdymo laikui atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip šešiasdešimt darbo valandų per metus, už šį laiką mokant vidutinį darbo užmokestį (DK 168 str. 1 d.);
 3. darbo tarybų nariams su darbdaviu suderintu laiku turi būti suteikiamos ne mažiau kaip dvi darbo dienos per metus mokymuisi ir švietimui, už šį laiką mokant jiems vidutinį darbo užmokestį (DK 168 str. 2 d.);
 4. darbo tarybų nariai laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir šešis mėnesius po jų kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia ir jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos, palyginti su ankstesnėmis jų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis, be Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kuriam priklausančioje teritorijoje yra darbdavio darbovietė, vadovo sutikimo; įvertinant tai, kad toks sprendimas gali būti skundžiamas suinteresuoto darbuotojo Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir įsiteisi tik po Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo sprendimo, atitinkamo sprendimo gali tekti laukti dvejus metus ar daugiau (DK 168 str. 3 d.).

Darbo tarybų paketą, kuriuo pilnai įgyvendinama naujojo Darbo kodekso pareiga darbdaviams inicijuoti Darbo tarybų rinkimus iki 2017 m. gruodžio 31 d., galite įsigyti pasinaudoję mūsų inovatyviu įrankiu LegalDrive, paspaudę ant šios nuorodos. Mūsų siūlomas paketas apima abu galimus scenarijus, t.y. tiek jeigu bendrovėje atsiranda pakankamai kandidatų į darbo tarybą, tiek jeigu jų neatsiranda.

Dalintis
Naujienlaiškis