Darbdaviui tenkanti administracinė našta įsteigus darbo tarybą

Atkreiptinas dėmesys, kad darbo tarybos įkūrimas pagal naująjį Darbo kodeksą sukuria darbdaviui itin didelę administracinę naštą.

Įkūrus darbo tarybą darbdaviui teks konsultuotis su darbo taryba. Ši pareiga naujo kodekso kontekste reiškia, kad darbdavys negalės priimti daugumos verslo ir organizacinių sprendimų prieš tai neatskleidęs savo ketinimų darbo tarybai bei tinkamai neįforminęs biurokratinės konsultacijų procedūros:

 • įrodomu būdu įteikti planuojamų priimti sprendimų projektus, kitus susijusius su planuojamais priimti sprendimais dokumentus; paprastai kalbant, darbdavys turės parengti raštą, kuriame aprašyti savo planus, prie jo pridėti sprendimų projektus, kitus susijusius dokumentus bei įteikti tokį raštą darbo tarybos pirmininkui;
 • suteikti darbo tarybai ne mažiau 15 darbo dienų savo pasiūlymų pateikimui; darbo tarybai raštu pateikus motyvuotą prašymą, tuo laikotarpiu darbdavys negali imtis jokių veiksmų, dėl kurių pradėtos konsultavimosi procedūros;
 • įforminti konsultacijų procedūras protokolu ar pan.

Konsultacijų procedūrą reikės vykdyti dėl šių vietinių norminių teisės aktų patvirtinimo ar pakeitimo:

 1. dėl darbo tvarkos taisyklių, nustatančių bendrąją tvarką įmonėje (DK 206 str. 1 d.);
 2. dėl darbo normų nustatymo taisyklių ar darbo normų (DK 206 str. 1 d.);
 3. dėl darbo apmokėjimo sistemos, kai nėra tai nustatančios kolektyvinės sutarties (DK 206 str. 1 d.);
 4. dėl naujų technologinių procesų įvedimo tvarkos (DK 206 str. 1 d.);
 5. dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos (DK 206 str. 1 d.);
 6. dėl darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo (DK 206 str. 1 d.);
 7. dėl darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių (DK 206 str. 1 d.);
 8. dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių (DK 206 str. 1 d.);
 9. dėl įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo (DK 206 str. 1 d.);
 10. dėl darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijų (DK 57 str. 3 d.);
 11. dėl sprendimo dėl grupės darbuotojų atleidimo iš darbo (DK 207 str.);
 12. dėl sprendimo dėl įmonės reorganizavimo, verslo ar jo dalies perdavimo (DK 208 str.);
 13. dėl sprendimo įvesti suminę darbo laiko apskaitą (DK 115 str. 1 d.)
 14. dėl kitų darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai aktualių teisės aktų ar sprendimų (DK 206 str. 1 d., 208 str. 1 d.).

Nors konsultacijos jokiu būdu nereiškia, kad darbdavys privalės atsižvelgti į darbo tarybos pageidavimus (išimtis – dėl darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijų – kurių be darbo tarybos pritarimo darbdavys patvirtinti negalės), vien pati procedūra lemia sprendimo priėmimo atidėjimą bei papildomus administracinius išteklius procedūros įforminimui (dokumentų parengimui, parašų surinkimui ir pan.). Įvertinant ypač platų ir dar nebaigtinį privalomų konsultacijų atvejų sąrašą, tai neabejotinai sukurs ženklų papildomų administracinių išteklių poreikį bei padarys neįmanomu ar labai apsunkins operatyvų verslo valdymo sprendimų priėmimą.

Darbdaviui pažeidus konsultavimosi procedūras, darbo taryba per du mėnesius nuo sužinojimo apie pažeidimą turi teisę inicijuoti darbo ginčą; ginčą nagrinėjantis organas turi teisę panaikinti darbdavio sprendimus ir įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus, taip pat taikyti administracinę atsakomybę. (DK 209 str. 1 d.) Administracinė atsakomybė už konsultavimosi procedūrų pažeidimus galės būti taikoma ir be darbo tarybos kreipimosi, tokius pažeidimus nustačius Valstybinei darbo inspekcijai (DK 209 str. 2 d.).

Darbo tarybų paketą, kuriuo pilnai įgyvendinama naujojo Darbo kodekso pareiga darbdaviams inicijuoti Darbo tarybų rinkimus iki 2017 m. gruodžio 31 d., galite įsigyti pasinaudoję mūsų inovatyviu įrankiu LegalDrive, paspaudę ant šios nuorodos. Mūsų siūlomas paketas apima abu galimus scenarijus, t.y. tiek jeigu bendrovėje atsiranda pakankamai kandidatų į darbo tarybą, tiek jeigu jų neatsiranda.

Dalintis
Naujienlaiškis