Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai susiję su akcijų suteikimu darbuotojams

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiuose Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimuose buvo numatytos akcijų suteikimo darbuotojams taisyklės. Naujoje įstatymo redakcijoje numatyta, jog visuotinis  bendrovės akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių (toliau – Akcijų suteikimo taisyklės) patvirtinimo. Akcijų suteikimo taisyklės tvirtinamos kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Bendrovės vadovas atsako už Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą, projektas analizuojamas ir vertinamas valdybos.

Akcijos gali būti suteikiamos bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams, įskaitant bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės vadovą, bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, kurie šias akcijas įgyja neatlygintinai arba iš dalies atlygintinai  Akcijos gali būti suteikiamos tik fiziniams asmenims. Akcijos negali būti suteikiamos asmeniui, kuris yra bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės akcininkas ir kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų balsų.

Akcijos suteikiamos išleidžiant naują akcijų (paprastųjų akcijų, privilegijuotųjų akcijų ar darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų) emisiją arba perleidžiant bendrovės turimas savas akcijas.

Suteikti akcijas bendrovė gali šiais atvejais:

1) bendrovėje yra sudarytas rezervas akcijoms suteikti, kai akcijos suteikiamos išleidžiant naują akcijų emisiją. Rezervo akcijoms suteikti dydis turi būti ne mažesnis už suteikiamų akcijų emisijos kainų sumą, kai akcijos suteikiamos neatlygintinai, ir (ar) suteikiamų akcijų emisijos kainų sumos ir sumų, kurias už akcijas moka jas įgyjantys asmenys, skirtumą, kai akcijos suteikiamos iš dalies atlygintinai;

2) bendrovė turi įsigijusi savų akcijų, kai akcijos suteikiamos perleidžiant bendrovės savas akcijas.

Akcinių bendrovių įstatyme numatyta Akcijų suteikimo taisyklių rengimo tvarka, taip pat sąrašas informacijos, kuri turi būti numatyta Akcijų suteikimo taisyklėse. Akcijų suteikimo taisyklėse nustatyta tvarka suteikiant akcijas neatlygintinai, už akcijas apmokama bendrovės lėšomis iš bendrovės rezervo akcijoms suteikti. Akcijų suteikimo taisyklėse nustatyta tvarka suteikiant akcijas iš dalies atlygintinai, už akcijas apmokama Akcijų suteikimo taisyklėse nustatyta tvarka pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais, taip pat bendrovės lėšomis iš bendrovės rezervo akcijoms suteikti.

Apibendrinant, naująjį reglamentavimą galima vertinti pozityviai – numatytos aiškios akcijų suteikimo taisyklės, jos gali būti suteikiamos nemokamai, taip pat yra galimybė akcijas suteikti ne tik darbuotojams, bet ir bendrovės organų nariams. Ši priemonė turėtų daugiau įtraukti darbuotojus bei vadovus į bendrovės veiklą, juos motyvuoti.

Dalintis
Naujienlaiškis