Steigimas notarų biure

Privalumai:

 • Nereikia įsigyti kvalifikuoto elektroninio sertifikato;
 • Bendrovės įstatinį kapitalą galima apmokėti ne vien piniginių įnašu, bet ir kitu turtu;
 • Notarų biure rengiant Bendrovės steigimo dokumentus, juos iš karto galima parengti detalesnius, specifiškesnius (pvz. numatyti specifinę Bendrovės akcijų perleidimo tvarką ar įpareigojimą Bendrovės direktoriui tam tikrais klausimais gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą). Tokiu atveju vėliau Bendrovės įstatų nebereikėtų keisti notarų biure, būtų sutaupomos išlaidos.

Trūkumai:

 • Bendrovės steigimas notarų biure užtrunka ilgiausia notarų biuru reikia suderinti steigėjams tinkamą Bendrovės steigimo dokumentų tvirtinimo laiką.
 • Steigimas notarų biure kainuoja brangiau – už steigiamos Bendrovės steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą notarų biurui mokamas maždaug 400 Lt mokestis.

Parengiamieji darbai

Prieš Bendrovės steigimo dokumentų tvirtinimą notarų biure ir registravimą VĮ Registrų centras, Bendrovės steigėjas(-ai) turi atlikti šiuos parengiamuosius darbus:

 • Esant vienam steigėjui, pasirašomas steigimo aktas, jei Bendrovę steigia daugiau nei vienas asmuo, pasirašoma steigimo sutartis (detaliau šie Bendrovės steigimo dokumentai aptariami žemiau tekste).Užpildytą steigimo aktą ar sutartį yra tikslinga suderinti su notarų biuru, kuriame bus tvirtinami Bendrovės steigimo dokumentai.
 • Pasirašius steigimo aktą ar steigimo sutartį), bet kuriame Lietuvos banke turi būti atidaryta Bendrovės kaupiamoji sąskaita, kuri naudojama Bendrovės įstatinio kapitalo suformavimui. Kaupiamosios sąskaitos atidarymui banko skyriuje reikalingi šie dokumentai:
 1. Asmens, įgalioto atidaryti ir valdyti sąskaitą(-as) juridinio asmens vardu, asmens tapatybę įrodantis dokumentas;
 2. Steigimo dokumentas (steigimo sutartis, steigimo aktas ar kitas teisės aktas) arba jo nuorašas (jeigu Bendrovė registruojama elektroniniu būdu, banke pakanka pateikti steigėjo asmens kodą ir steigimo akto/ sutarties sudarymo datą).
 • Į atidarytą Bendrovės į kaupiamąją sąskaitą steigėjas(-ai) turi įnešti 10.000 Lt arba didesnę sumą įstatinio kapitalo suformavimui ne vėliau nei per steigimo akte nurodytus terminus.
 • Bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje suformavus įstatinį kapitalą, steigėjas(-ai) ar jų įgaliotas asmuo banke turi užsakyti pažymą apie suformuotą įstatinį kapitalą. Pažymos parengimo įkainis ir parengimo trukmė skiriasi priklausomai nuo banko.
 • Jei patalpos, kuriose planuojama registruoti steigiamos Bendrovės buveinę, yra įkeistos, notarų biurui reikia pateikti banko sutikimą suteikti patalpas buveinei. Sutikimą bankai išduoda pagal savo nustatytas vidaus taisykles, prašymas užpildomas banko skyriuje.

Dokumentų tvirtinimas notarų biure

Atlikus visus aukščiau išvardintus parengiamuosius veiksmus, notarų biure tvirtinami Bendrovės steigimo dokumentai. Notarų biurui pateikiami:

Steigimo aktas ar Steigimo sutartis (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-589 patvirtintą steigimo akto ir steigimo sutarties formas galite atsisiųsti čia: Steigimo aktas, Steigimo sutartis). Bendrovės steigimo akte ar sutartyje turi būti nurodyta: steigėjas(-ai) (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta), steigiamos Bendrovės pavadinimas, asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai Bendrovei, bei jų teisės ir pareigos, Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijos nominali vertė, emisijos kaina (tai kaina, kuri yra mokama už vieną išleidžiamą akciją. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę, t. y. lygi nominaliai vertei arba didesnė), akcijų skaičius pagal klases, jų suteikiamos teisės, kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases, kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, taip pat pradinių įnašų įmokėjimo tvarka ir terminai, nepiniginis įnašas ir jo vertė, jeigu akcijos iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu, steigiamojo susirinkimo sušaukimo terminai, steigiamos bendrovės dokumentų, taip pat informacijos, susijusios su steigiamuoju susirinkimu, pateikimo steigėjams tvarka, steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą, sandorių steigiamos Bendrovės vardu sudarymo ir jų tvirtinimo tvarka, pradinių įnašų grąžinimo tvarka, jei bendrovė nebūtų įregistruota, steigimo sutarties sudarymo data.

Bendrovės įstatai (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-589 patvirtintą įstatų formą galite atsisiųsti čia: UAB istatai). Bendrovės įstatai yra dokumentas, kuriuo Bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Bendrovės įstatuose turi būti nurodyta: Bendrovės pavadinimas, Bendrovės teisinė forma, Bendrovės buveinė, Bendrovės veiklos tikslai, nurodant veiklos objektą (trumpai apibūdinant Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdį), Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases, nominali vertė ir suteikiamos teisės (Bendrovės akcijų rūšys gali būti „nematerialios“, „materialios – išduodamos materialios akcijos“ arba „materialios – išduodami akcijų sertifikatai“. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita. Materialios akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje (akcijų sertifikate) nurodytas asmuo), visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka, kiti Bendrovės organai, jų kompetencija, šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka, Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka, Lietuvos Respublikos dienraštis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka, sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka, Bendrovės įstatų keitimo tvarka, Bendrovės veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas, įstatų pasirašymo data.)

Banko pažyma, patvirtinanti, jog Bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje yra suformuotas įstatinis kapitalas.

Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Notarų biurui pateikiamas pasirašytas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei (Sutikimo formą galite atsisiųsti čia: Sutikimas suteikti patalpas buveinei), bei dokumentai, įrodantys nuosavybės teisę į šias patalpas. Jeigu patalpos, kuriose planuojama registruoti bendrovės buveinę yra įkeistos, be sutikimo suteikti patalpas buveinei notarų biurui turi būti pateiktas ir banko sutikimas suteikti patalpas buveinei. Šio sutikimo gavimo tvarka aprašyta aukščiau esančiame skyriuje.

Bendrovės registravimas

Notarų biure patvirtinus Bendrovės steigimo dokumentus, notarų biuro darbuotojai visus dokumentus sudeda į voką ir jį užantspauduoja. Voką su patvirtintais dokumentais vienas iš Bendrovės steigėjų ar įgaliotas asmuo turi pristatyti dokumentus į VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro filialą. Bendrovė registruojama per 3 darbo dienas. Po sėkmingos registracijos, Registrų centras per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo išduoda notarų biure patvirtintus ir Registrų centre įregistruotus Bendrovės įstatus, taip pat nurodytu el. paštu atsiunčia Bendrovės elektroninio sertifikuoto registro išrašo (ESI) duomenis.

Mokesčiai:

 • Pažyma apie įstatinio kapitalo suformavimą kainuoja nuo 5,8 iki 15 Eur, mokesčio dydis priklauso nuo banko taikomų įkainių;
 • Už dokumentų patvirtinimą notarų biure mokamas maždaug 120 Eur mokestis;
 • Už Bendrovės registravimą VĮ Registrų centras mokamas 57,34 Lt mokestis.

Terminai:

 • Steigimo dokumentai su notarų biuru suderinami ir biure patvirtinami per 1-2 dienas, priklausomai nuo notarų biuro užimtumo.
 • VĮ Registrų centrui pateikti Bendrovės steigimo dokumentai įregistruojami per 3 darbo dienas, Bendrovės įstatai išduodami per 5 dienas nuo dokumentų pateikimo.